Algemene Voorwaarden

Tombola.nationale-loterij.be

Voorafgaand:

[Art. 1. Identificatie van de eigenaar van de Internetsite]

De verantwoordelijke uitgever, de beheerder  en de eigenaar van deze Internetsite is de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht bij wet van 19 april 2002 houdende rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, wiens maatschappelijke zetel is gevestigd Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel (Etterbeek), met als ondernemingsnummer BTW BE 0223.967.357, die geregistreerd is in het rechtspersonen register van Brussel, en in rechte vertegenwoordigd wordt door haar gedelegeerd bestuurder, hierna 'de Nationale Loterij'.

[Art. 2. Definities]

'Internetsite': de Internetsite tombola.nationale-loterij.be, inbegrepen de internetpagina's waarop het Tombola-aanbod beschikbaar is, alsook alle andere kanalen waarlangs het Tombola-aanbod door de Nationale Loterij beschikbaar wordt gesteld met behulp van middelen van de informatiemaatschappij;

'Gebruiker':  een bezoeker van bovenstaande Internetsite, die zich aldaar eventueel kan registreren door middel van een onlineformulier dat hem daartoe ter beschikking wordt gesteld wordt gesteld, met het oog op deelname aan de Tombola;

'Data': alles wat er op de Internetsite verschijnt, onder meer doorlopende teksten, hyperlinks, citaten, cijfergegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto's, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo's, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, reproducties, ideeën, concepten, enz.

'Algemene Voorwaarden': de Algemene gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden van de internet site [Tombola.nationale-loterij.be] houdende:

 • de regels voor het gebruik de Internetsite ,

 • de Verkoopsvoorwaarden van het Tombola-aanbod als aanvulling op de andere reeds toepasselijke bepalingen (b.v. reglementaire bepalingen, voorwaarden van de Tombola, ...);

'Verkoopsvoorwaarden': De toepasselijke regels omtrent het Tombola-aanbod en de verwerving van een deelname aan de tombola als aanvulling op de andere reeds toepasselijke bepalingen (bij voorbeeld: reglementaire bepalingen, voorwaarden van de Tombola, ...);

'Deelnemer': Een individuele fysieke persoon die geregistreerd is en gebruik maakt van het Tombola-aanbod op de Internetsite overeenkomstig de Algemene gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden, de reglementaire bepalingen en de voorwaarden van de Tombola;

'Deelnemersaccount': de persoonlijke account van de Deelnemer waarmee de Deelnemer kan inloggen en Tomboladeelnames kan kopen in het Tombola-aanbod;

'Tombola-aanbod': Het interactieve aanbod tot deelname aan een tombola op de Internetsite, dat de Deelnemer kan gebruiken zonder zijn gelijktijdige fysieke aanwezigheid van een verkoper en dankzij hetwelk hij op afstand via het Internet Tomboladeelnames kan aankopen;

'Tombola' : de goede doelen Tombola georganiseerd door de Boudewijnstichting ten bate van het JEZ!Fonds en die op de Internetsite van de Nationale Loterij wordt aangeboden.

'Koning Boudewijnstichting': Koning Boudewijnstichting, stichting van openbaar nut, met maatschappelijke zetel te Brederodestraat 21, 1000 Brussel, organisator van de tombola en verkoper van de Tombola-deelnames.

'DPG': DPG Media Group nv, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, België, promotor van de 'Tombola' en verkoper van "vouchers" die toelaten deel te nemen aan de Tombola.

[Art. 3. Toepassingsgebied]

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden voor de Internetsite en voor alle verrichtingen die op de Internetsite worden uitgevoerd. Iedere Gebruiker die toegang krijgt tot de Internetsite, erop surft, er informatie raadpleegt en er desgevallend deelneemt aan de Tombola, verklaart onderhavige Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en zonder enige beperking en onherroepelijk te aanvaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd op de Internetsite toegankelijk. Het staat de Gebruikers vrij om een exemplaar van de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren. Onderhavige Algemene Voorwaarden worden aangeboden in het Nederlands. Elk gebruik van deze Internetsite van de Nationale Loterij impliceert de kennis en de aanvaarding door de Gebruikers van de huidige Algemene Voorwaarden.

**A. Gebruiksvoorwaarden voor de Internetsite Tombola.nationale-loterij.be **

[Art. 4. Inlichtingen over cookies]

Op de Internetsite worden enkel functionele cookies gebruikt die noodzakelijk zijn om de site te kunnen bezoeken en de aangeboden functionaliteiten te kunnen gebruiken. Deze hebben dus geen commerciële doeleinden en er worden geen andere cookies gebruikt. De Gebruiker van de site moet deze cookies verplicht aanvaarden om de site te kunnen gebruiken.

De gebruikte cookies zullen:

 • Bijhouden wie ingelogd is (authenticatie);

 • Indien iemand niet ingelogd is en producten toevoegt aan het mandje, gebruikt de Nationale Loterij cookies om dat lijstje bij te houden tot de klant zich inlogt.

Een *cookie *is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser van de computer van een Gebruiker is opgeslagen wanneer die Gebruiker een Internetsite raadpleegt. De meeste Internetsites gebruiken *cookies *om te kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Cookies worden ten hoogste twaalf maanden bewaard op de harde schijf van de computer van een Gebruiker. Via de cookies die op de Internetsite worden gebezigd, kan een Gebruiker niét als persoon worden geïdentificeerd.

[Art. 5. Data op de Internetsite en intellectuele eigendomsrechten]

§1. De Nationale Loterij is de eigenares van de intellectuele rechten of de houdster van het gebruiksrecht voor alle creaties (d.w.z. met toestemming van de rechthebbende)  die zich op de Internetsite bevinden. Bij uitbreiding geldt een dergelijke bescherming voor álles wat op de Internetsite staat, d.w.z. de 'Data', zoals hoger gedefinieerd. De Nationale Loterij mag steeds de Data eenzijdig (doen) wijzigen of verwijderen.

§2. Een Gebruiker van de Internetsite beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie voor de Data enkel in het kader van het normale gebruik van de Internetsite op één computer én uitsluitend voor privédoeleinden. De Gebruiker mag aldus geenszins de Data kopiëren, verspreiden, aanpassen, wijzigen, vertalen, enz. zonder de toestemming van de Nationale Loterij en, in voorkomend geval, de oorspronkelijke titularis van de intellectuele eigendomsrechten of de portretrechten. Het is de Gebruiker tevens verboden om een 'hyperlink' te plaatsen naar de Internetsite of aan 'deeplinking' te doen (dit is het integreren van de Internetsite in een andere Internetsite) zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Nationale Loterij.

§3. De Gebruiker vrijwaart en vergoedt de Nationale Loterij voor om het even welke door hem gepleegde of geïnspireerde inbreuk op de rechten van de Nationale Loterij of op de rechten van derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om auteursrechten en naburige rechten, rechten met betrekking tot gegevensbanken, octrooirechten, de rechten van een  afgebeelde persoon om de verspreiding van zijn portret te verbieden, enz.

§4. Het taalgebruik en de woordkeuze op de Internetsite en in de huidige Algemene Voorwaarden is niet noodzakelijk identiek te zijn aan de woordkeuze en het taalgebruik in de reglementaire bepalingen of voorwaarden met betrekking tot de Tombola.

§5. Zodra een Gebruiker vermoedt dat er een fout of een onnauwkeurigheid vermeld is op de Internetsite, dient hij dit te melden via het contactformulier op de Internetsite of via het mailadres via info@jezzofficial.be

§6. De Algemene Voorwaarden, de reglementaire bepalingen en de voorwaarden van de Tombola hebben voorrang op de Data. De Data die niet zouden overeenstemmen met deze Algemene Voorwaarden en/of reglementaire bepalingen of voorwaarden van de Tombola verbinden de Nationale Loterij en de organisator van de Tombola niet.

[Art. 6. Aansprakelijkheid]

De gegevens die zich op deze Internetsite bevinden, zijn louter informatief en indicatief. De informatie in kwestie dient uitsluitend om algemene inlichtingen te verstrekken over de Tombola die via de Internetsite wordt verkocht.

De Nationale Loterij zet alle menselijke en technische middelen in die vereist zijn om de grootst mogelijke kwaliteit van deze Internetsite te waarborgen. Tevens levert de Nationale Loterij alle inspanningen die redelijkerwijze mogelijk zijn om deze Internetsite up-to-date te houden en om onjuiste gegevens te vermijden.

Daarentegen dient er rekening te worden gehouden met de risico's die inherent zijn aan elektronische communicatie in het algemeen, waardoor er vertragingen, lacunes en andere onnauwkeurigheden kunnen voorkomen met betrekking tot de gegevens die op deze Internetsite worden gepubliceerd. Daardoor kan de Nationale Loterij niet garanderen dat de gegevens te allen tijde volledig, nauwkeurig, bijgewerkt en niet vervormd zijn.

Bovendien kan de Nationale Loterij op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse en onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of de raadpleging van gegevens op deze Internetsite, behoudens in geval van bedrog of bewezen zware fout of grove nalatigheid.

Wanneer een Gebruiker van deze Internetsite van oordeel is dat hij niet kan instemmen met wat voorafgaat, dan verzoekt de Nationale Loterij hem om deze Internetsite niet te gebruiken. Wanneer een Gebruiker een onjuistheid of een afwijking constateert op deze Internetsite, dan verzoekt de Nationale Loterij hem om haar dit zo spoedig mogelijk mee te delen.

Behoudens in geval van bewezen bedrog, zware fout of grove nalatigheid en in de mate dat de wet dit toelaat, kan de Nationale Loterij niet aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt opgesomd:

 • gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet

 • de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij van het mobiele netwerk

 • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische mankementen

 • om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software

 • om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de organisatie van de Tombola, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan de Tombola, de bepaling van de winnaars en de toekenning van de prijzen.

De Nationale Loterij kan mits dezelfde beperking en in de mate dat de wet dit toelaat, ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding, van welke functioneringsstoornis dan ook, van de uitsluiting van Deelnemers of van de beëindiging van de Tombola, om welke reden dan ook.

Elke Deelnemer aan de Tombola is verplicht om als een redelijk en zorgvuldig persoon alle vereiste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen, in het bijzonder bij de keuze en het gebruik van zijn paswoord, en om de op zijn computer geïnstalleerde softwareprogramma's te beveiligen tegen om het even welke vorm van beschadiging.

Zowel het inloggen op de Internetsite van de Tombola actie als de eigenlijke deelneming aan de Tombola ressorteren onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de Deelnemers zelf.

[Art. 7. Neerlegging van klacht door de Nationale Loterij]

Er kan klacht worden neergelegd bij de bevoegde overheid en bij het gerecht (politie, parket, ...) tegen om het even welke (ook veronderstelde) poging om de Internetsite, het netwerk, de gegevensbanken, de gegevens zelf, de software en/of de hardware op een ongeoorloofde manier te wijzigen, te beschadigen, te misbruiken of te vernietigen. De Nationale Loterij zal zich telkens burgerlijke partij stellen.

Elke vermeende poging tot witwaspraktijken via de Internetsite kan weigering tot opening van een Tombola-account, dan wel tijdelijke of definitieve blokkering van de Tombola-account met desgevallend een klacht bij de bevoegde instanties tot gevolg hebben.

B. Aankopen op Tombola.nationale-loterij.be

[Art. 8. Inleiding]

De Koning Boudewijnstichting is de verantwoordelijke organisator en verkoper van de deelnames aan de Tombola via de Internetsite. De Nationale Loterij stelt uitsluitend dit digitaal platform ter beschikking, doch draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie van de Tombola, de verkoop van de deelnames en de naleving van de voorwaarden die daarop betrekking hebben.

Het gebruik van de Internetsite voor het verwerven van een deelname aan de Tombola is afhankelijk van de kennis en aanvaarding van de onderhavige Algemene  Voorwaarden .

Deze Algemene  Voorwaarden zijn toepasselijk naast het reglementair besluit en de voorwaarden met betrekking tot de Tombola : https://tombola.nationale-loterij.be/tombola-rules

[Art. 9. Tombola-aanbod]

§1. In de zin van het Wetboek van Economisch Recht, worden de volgende gegevens meegedeeld aan de Deelnemer, en dit op ondubbelzinnige, transparante en begrijpelijke wijze door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand:

Verkoper:

Koning Boudewijnstichting

Stichting van openbaar nut

Brederodestraat 21

1000 Brussel

02/500.45.55

Email: info@jezzofficial.be

De belangrijkste kenmerken, met inbegrip van de prijzen, leveringskosten, betalingswijze, van de Tombola zijn raadpleegbaar op de Internetsite.

**Recht om van een aankoop af te zien is niet van toepassing: * de consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.  ***

Tenzij anders vermeld op de Internetsite worden in principe geen bijkomende kosten aangerekend voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand. De geldigheidsduur van het Tombola-aanbod of van de prijs zal telkens waar mogelijk worden meegedeeld.

§2. De Deelnemer kan over (de kwaliteit van) de dienstverlening een klacht neerleggen via het op de Internetsite daartoe beschikbare formulier of per mail naar het adres  info@jezzofficial.be

§3. De handelingen die de Nationale Loterij stelt, vallen buiten het toepassingsgebied van het boek VII van het Wetboek van economisch recht betreffende de betalingsdiensten.

[Art. 10 . Aankoop procedure]

§1. Een Gebruiker van de Internetsite die wenst deel te nemen aan een Tombola die op de Internetsite te koop wordt aangeboden, kiest eerst de Tombola waaraan hij wenst deel te nemen en waarvoor hij een deelname wenst te kopen. In voorkomend geval kan hij meerdere deelnames kopen, met een door de Koning Boudewijnstichting vastgesteld maximum. De Deelnemer kan ook kiezen om deel te nemen aan een specifieke trekking van dezelfde Tombola, ook hier met een door de Koning Boudewijnstichting vastgesteld maximum.

§2. Vervolgens moet een Deelnemer een account aanmaken op de Internetsite.

Daartoe moet een Deelnemer het volgende invullen:

 • zijn voornaam

 • zijn achternaam

 • zijn postcode

 • zijn geboortedatum

 • een geldig e-mailadres

§3. De Deelnemer kiest ook een wachtwoord om in te loggen, dat hij eventueel moet bevestigen op een door de Nationale Loterij bepaalde wijze. De Nationale Loterij biedt een procedure voor het herstellen van wachtwoorden.

§4. De Deelnemer bevestigt vervolgens dat hij:

 • minstens 18 jaar oud is;

 • de Algemene Voorwaarden van de Internetsite, alsook de voorwaarden en het reglement van de Tombola gelezen heeft en volledig en onherroepelijk aanvaardt.

§5. De Deelnemer kan ervoor opteren om deel te nemen aan de Tombola door middel van een voucher, die door DPG te koop wordt aangeboden en waarop een code vermeld is die de deelnemer op de Internetsite kan activeren voor de verwerving van een deelname. Op 31/03/2023 eindigt de verkoop van de vouchers en de mogelijkheid tot activatie via de Internetsite.

§6. Wanneer de Tombola-account is aangemaakt, moet de Deelnemer zijn bestelling bevestigen via de knop "KOPEN". Recht om van een aankoop af te zien is niet van toepassing:  De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.

§7. De betaling kan gebeuren ofwel via de elektronische betaalfuncties op afstand die de Nationale Loterij aanbiedt, ofwel door middel van de Voucher waarover de Deelnemer beschikt en die vermeld staat op de voucher die hij bij een erkende Tombolaverkoper heeft gekocht.

De wijze van betaling wordt vóór de aankoop in detail aan de koper voorgesteld. Met uitzondering van de eventuele kosten van de techniek voor communicatie op afstand, die ten laste van de koper komen, is de betaling onmiddellijk en kosteloos voor de koper.

§8. Zodra de betaling is verricht, wordt aan de koper per e-mail een bevestiging van de aankoop gestuurd, met een herinnering dat er geen herroepingsrecht bestaat. De koper kan ook zijn aankoophistoriek raadplegen door in te loggen op zijn Tombola-account.

§9. Na de datum van de trekking wordt de Deelnemer door DPG per e-mail gecontacteerd om te vernemen of hij een prijs heeft gewonnen. DPG staat eveneens in voor de bezorging van de prijzen aan de winnaars.

§10. Bij vragen over het aankoopproces kan de Deelnemer specifiek contact opnemen met info@jezzofficial.be

[Art. 11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonlijke gegevens]

De Gebruiker van de Internetsite die wenst deel te nemen aan de Tombola moet zich registreren en de gevraagde persoonsgegevens meedelen die noodzakelijk zijn voor de deelname aan de Tombola, het beheer en de afwikkeling van de Tombola (zoals het contacteren van de deelnemer en het bezorgen van de prijzen aan de winnaars).

De Nationale Loterij mag deze persoonsgegevens bewaren zodat de Deelnemer desgevallend in de toekomst opnieuw kan deelnemen aan Tombola's die zij aanbiedt op haar Internetsite.

De Nationale Loterij zal de persoonsgegevens van de deelnemers eenmalig meedelen aan Koning Boudewijnstichting voor de volgende doeleinden: enerzijds om de prijzen te verdelen onder de winnaars en anderzijds om alle deelnemers te bedanken en hen te informeren over de activiteiten van Koning Boudewijnstichting. Deze communicatie zal eenmalig plaatsvinden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Koning Boudewijnstichting en met naleving van de toepasselijke wettelijke voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens. Categorieën van de aan Koning Boudewijnstichting doorgegeven persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum en adresgegevens inclusief e-mailadres. Koning Boudewijnstichting zal voor het contacteren van de winnaars en de deelnemers een beroep doen op DPG.

Koning Boudewijnstichting houdt zich daarbij strikt aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

De Nationale Loterij handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in haar Privacyverklaring

De Gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in het kader van de registratieprocedure correct zijn. De Gebruiker verklaart geen identiteitsgegevens te hebben uitgevonden, geleend, misbruikt of nagemaakt. De Gebruiker zal na de registratie aan de Nationale Loterij meteen elke wijziging in zijn/haar persoonsgegevens melden.

Deze persoonsgegevens kunnen op elk ogenblik worden gecontroleerd door de Nationale Loterij of door een derde die voor haar optreedt. De Nationale Loterij behoudt zich het recht voor om de account van een Deelnemer af te sluiten indien blijkt dat deze minderjarig is of opzettelijk foutieve persoonsgegevens heeft meegedeeld.

De gebruiker heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens. Hij heeft tevens het recht om die persoonlijke gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen en om zich te verzetten tegen het gebruik ervan. De deelnemer kan daartoe contact opnemen met: privacy@nationale-loterij.be

Voor meer informatie over hoe de Nationale Loterij met uw persoonsgegevens omgaat, zie de privacyverklaring : https://tombola.nationale-loterij.be/privacy

[Art.12. Bewijsvoering]

§1. De door de Gebruiker op de Internetsite uitgevoerde transacties worden geregistreerd op een gegevensdrager van de Nationale Loterij. Deze registraties gelden als bewijs bij betwisting. Het bewijs is onweerlegbaar.

§2. Als een vordering wordt ingesteld tegen de Koning Boudewijnstichting en/of de Nationale Loterij, heeft informatie die niet voorkomt op voormelde gegevensdrager geen bewijskracht boven of tegen de bedoelde geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld bevestigingsberichten, e-mails, weergaves of opnames van beelden van op het beeldscherm, enz.).

§3. De 'eed' en de 'getuigenverklaring' hebben geen bewijskracht nopens de door de Gebruiker ingeroepen transacties als de Gebruiker zich op deze bewijsmiddelen beroept.

§4. Elke vermeende poging om de bestanden van de gegevensdrager te (doen) wijzigen op ongeoorloofde wijze, te beschadigen, te misbruiken of te vernietigen kan weigering tot opening van een Tombola-account, dan wel tijdelijke of definitieve blokkering van de Tombola-account met desgevallend een klacht bij de bevoegde instanties tot gevolg hebben.

[C. DIVERSEN EN SLOTBEPALINGEN]

[Art. 13. Klachtenbehandeling ]

** **

§1. De Gebruiker kan desgevallend zijn klacht meedelen via het contactformulier op de Internetsite of via mail naar het adres info@jezzofficial.be

[Art. 14. Toepasselijk recht en jurisdictie]

§1. Door de Algemene Voorwaarden** **te aanvaarden erkent de Gebruiker onherroepelijk ervan kennis te hebben genomen en de gelding ervan te aanvaarden. Wijzigingen  aan deze Algemene Voorwaarden, die betrekking hebben op de rechten en plichten van de Gebruiker, zullen hem steeds ter kennisname en aanvaarding aangeboden worden.

§2. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

§3. Uitsluitend de rechter te Brussel is bevoegd om betwistingen te beoordelen betreffende de Tombola, de Algemene Voorwaarden of/en de Internetsite.

§4. Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden hetzij nietig verklaard wordt, hetzij buiten werking gesteld wordt, blijven de overige bepalingen onverkort verder gelden. Voor elke vernietigde of buiten werking gestelde bepaling zal naar de werkelijke wil van de partijen gezocht worden overeenkomstig het Belgisch burgerlijk recht.

Tombola ten voordele van KBS onder KB KBS tombola (pub. 15/02/2023, numac 2022043375)