Privacyverklaring

1. Wie zijn wij?

1.1. NATIONALE LOTERIJ als verwerkingsverantwoordelijke

Met deze verklaring (hierna de “ Verklaring ”) willen wij u informeren waarom en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Nationale Loterij, Naamloze Vennootschap van publiek recht, gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat, 25-33 en met ondernemingsnummer 0223.967.357, (hierna “ wij ” genoemd).

Onze contactgegevens kan u vinden onder punt 10 van deze Verklaring.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden opgevraagd en gebruikt om ons tombola-platform ter beschikking te stellen voor de deelname aan de tombola, het beheer en de afwikkeling van de tombola (zoals het contacteren van de deelnemer en het bezorgen van de prijzen aan de winnaars). Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij de maatregelen die waarborgen dat u:

 • geïnformeerd blijft over onze verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten;
 • de controle behoudt over de persoonsgegevens die wij verwerken;
 • uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kan uitoefenen. Meer informatie over uw rechten kan u vinden onder punt 9 van deze Verklaring.

2. Welke gegevens verzamelen wij over u?

2.1. Persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle informatie die naar een bepaalde levende natuurlijke persoon verwijst. Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van de diensten waarom u verzoekt,

Zolang u niet bent ingelogd op onze website, kan u ook surfen zonder uw persoonsgegevens

mee te delen. Maar voor sommige diensten is het noodzakelijk dat we bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In het bijzonder verzamelen wij identificatiegegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Deze persoonsgegevens zijn contactgegevens zoals uw voornaam, naam, geboortedatum, postcode, e-mailadres, IP adres.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens ook om uw deelnemersaccount aan te maken op ons

tombola-platform. Wij bewaren ook andere unieke persoonsgegevens, zoals uw

gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw deelnemersaccount

2.2. Cookies

Op de internetwebsite (het tombola-platform) worden ook ’ cookies’ (en vergelijkbare technologieën) gebruikt. Met deze kleine informatiedeeltjes die de browser op uw computer bewaart, kunnen wij bepaalde gegevens over u onthouden:

o Bijhouden wie ingelogd is (authenticatie)
o Indien u niet ingelogd bent en u voegt producten toe aan uw mandje,
gebruiken wij cookies om dat lijstje bij te houden tot wanneer u inlogt.

Een  cookie is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser van de computer van een gebruiker wordt opgeslagen wanneer die gebruiker een website raadpleegt. De meeste websites gebruiken  _cookies _ om te kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Cookies  worden ten hoogste twaalf maanden bewaard op de harde schijf van de computer van een gebruiker.

Op onze website worden enkel functionele cookies gebruikt die noodzakelijk zijn om de site te kunnen bezoeken en de aangeboden functionaliteiten te kunnen gebruiken. Ze hebben dus geen commerciële doeleinden en er worden geen andere cookies gebruikt. De gebruiker van de site kan deze cookies niet weigeren omdat ze onmisbaar zijn om de site te kunnen gebruiken.

Wij verzamelen en verwerken geen zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • genetische of biometrische gegevens (bv. gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken);
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij ze niet gebruiken en zullen wij ze verwijderen.

2.3. Minderjarigen

Het is niet onze intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. Als speler moet u meerderjarig zijn. Wij verzamelen enkel gegevens van meerderjarigen.

3. Waarvoor hebben we uw gegevens nodig?

Wij hebben we gegevens nodig om ervoor te zorgen:

 • dat u kan deelnemen aan de de goede-doelen-tombola die georganiseerd worden door de Koning Boudewijnstichting en daartoe van ons tombola-platform gebruik kan maken;
 • dat wij relevant met u kunnen communiceren ;
 • dat wij onze wettelijke verplichtingen kunnen nakomen;
 • dat wij kunnen functioneren als organisatie.

3.1. Gegevens nodig om te zorgen dat u kan deelnemen aan een tombola en van onze diensten gebruik kan maken

Uw persoonsgegevens zijn absoluut noodzakelijk om via een account online aan een tombola te kunnen deelnemen.

3.2. Gegevens nodig om relevant te communiceren met gepaste boodschappen

Deze boodschappen kunnen dienen voor het volgende:

 • voor de follow-up van een aankoop van de tombola;
 • om u te bedanken voor uw deelname aan de tombola (op basis van ons gerechtvaardigd belang zie punt 3.4);
 • om u te informeren over de activiteiten van de Nationale Loterij, als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven;
 • om andere zaken mee te delen op basis van gerechtvaardigd belang of onze wettelijke verplichtingen (zie punt 3.3.).

3.3. Gegevens nodig om onze wettelijke verplichtingen na te komen

Specifieke wettelijke bepalingen verplichten ons om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn wij wettelijk verplicht om:

 • correct te reageren wanneer u uw rechten overeenkomstig de privacywetgeving uitoefent;
 • vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit te beantwoorden, bijvoorbeeld bij klachten;
 • correct te reageren in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld, financiering van terrorisme en betalingsbedrog;
 • vragen te beantwoorden van de politionele en gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters en rechtbanken);
 • in te gaan op de vraag van elke andere overheidsdienst of publieke instantie waaraan persoonsgegevens dienen te worden meegedeeld in het kader van controle of onderzoek;
 • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake consumentenbescherming.

3.4. Gegevens nodig om te kunnen functioneren als bedrijf

Bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens vinden plaats omdat ze noodzakelijk zijn om
als organisatie te kunnen functioneren. Dit beschouwen wij als een ‘gerechtvaardigd
belang’. De Nationale Loterij heeft een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis
vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij engageren ons daarbij om de
impact op uw privacy zo beperkt mogelijk te houden en zorgen er in elk geval voor dat het
evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van de Nationale Loterij en de eventuele
impact daarvan op uw privacy niet wordt verstoord.
Telkens een verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigd belang, hebt u het recht om de
stopzetting te vragen. Meer informatie daarover vindt u in punt 9 (recht van bezwaar).
We wensen u wel te wijzen op mogelijke gevolgen van uw bezwaar tegen bepaalde
verwerkingen. Zo is het mogelijk dat u niet langer geïnformeerd wordt of geen gebruik meer
kan maken van door ons aangeboden diensten via ons tombola-platform.
Hieronder een aantal voorbeelden van verwerkingen op basis van gerechtvaardigd belang:
De persoonsgegevens worden gebruikt om de veiligheid en de goede werking
van het tombola-platform te waarborgen;
 • Persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden om alle deelnemers te bedanken en hen via e-mail te informeren over de activiteiten van de Nationale Loterij. Deze communicatie aan de deelnemers en winnaars zal eenmalig plaatsvinden en de toestemmingsrichtlijnen zullen in acht worden genomen, zie ook punt 5..
 • Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het bestuur, beheer en controle van de Nationale Loterij. Bijvoorbeeld: geschillenbeheer en juridische risico’s, of het voorkomen, opsporen en bestrijden van inbreuken tegen regelgeving die wij verplicht moeten naleven.

3.5. Profilering

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor profileringsdoeleinden.

4. Vragen wij uw toestemming voor verwerkingen?

4.1. Algemeen

Uw persoonsgegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.
De verwerkingsdoeleinden vermeld in punt 3.1 van deze Verklaring zijn op deze
grondslag gebaseerd.
 • Wij beschikken over uw uitdrukkelijke en vrije toestemming om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
Zo zullen wij uw toestemming vragen om u d.m.v. promotionele communicatie over
de activiteiten van de Nationale Loterij te informeren, zoals vermeld onder punt 3.
van deze Verklaring, indien u nog geen klantenrelatie met ons heeft.
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen , in de mate dat dit opweegt tegen uw belangen en rechten.
Wij baseren de verwerkingen die noodzakelijk zijn om als bedrijf te kunnen
functioneren op ons gerechtvaardigd belang, zoals vermeld onder punt 3. 4 van deze
Verklaring.
 • Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken. In dat geval is de desbetreffende wetgeving de grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens.

4.2. In welke is het niet nodig om uw toestemming te hebben?

Ook wanneer we ons niet baseren op toestemming zullen uw persoonsgegevens enkel rechtmatig worden verwerkt. Dit betekent dat we alleen gegevens verwerken wanneer we een gepaste wettelijke grondslag hebben.

Samenvattend mag u er zeker van zijn, indien we uw toestemming niet hebben, dat we uw

persoonsgegevens alleen gebruiken of verwerken in volgende gevallen:

 • uw gegevens zijn noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten of om de nodige stappen te zetten om tot zo’n overeenkomst te komen. Bijvoorbeeld: om ervoor te zorgen dat u aan de tombola kan deelnemen op ons platform (zie punt 3 .1 ).
 • het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen , voor zover dit opweegt tegen uw belangen en rechten. Dat geldt ook voor de verwerking van uw gegevens om als bedrijf te kunnen functioneren (zie punt 3. 4 ).
 • de wet verplicht ons om bepaalde gegevens te verwerken en door te geven aan de betrokken overheden (zie punt 3. 3 ).

5. Met welke andere personen delen we uw persoonsgegevens?

Het is belangrijk te weten dat er drie partijen betrokken zijn bij de goede-doelen-tombola. De Koning Boudewijnstichting is de organisator van de tombola (hierna “ KBS ”), en is als enige verantwoordelijk voor de naleving en de handhaving van de tombolavoorschriften. De promotie voor de tombola, de verkoop van fysieke deelnamebewijzen alsook de communicatie met de deelnemers en winnaars blijft in elk geval de uitsluitende verantwoordelijkheid van KBS. DPG Media NV is de promotor (hierna “ DPG Media” ) en partner van de stichting. De Nationale Loterij is ook partner van de stichting en stelt haar infrastructuur ter beschikking (tombola-platform).

5.1. Doorgifte van persoonsgegevens

De Nationale Loterij zal de persoonsgegevens van de deelnemers eenmalig meedelen aan KBS voor de volgende doeleinden: enerzijds om de prijzen te verdelen onder de winnaars en anderzijds om alle deelnemers te bedanken en hen via e-mail te informeren over de activiteiten van KBS. Deze communicatie over de activiteiten van KBS aan de deelnemers en winnaars zal eenmalig plaatsvinden en de toestemmingsrichtlijnen zullen in acht worden genomen zoals toegelicht in punt 4.1. Deze communicatie zal plaatsvinden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van KBS. Categorieën van de aan KBS doorgegeven persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, postcode, e-mailadres.

KBS houdt zich strikt aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

DPG Media wordt door KBS ingeschakeld voor de overhandiging van de prijzen, en contact met de deelnemers en winnaars. Categorieën van de aan DPG Media doorgegeven persoonsgegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, postcode, e-mailadres.

Daartoe worden de verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan DPG Media, die de mogelijkheid heeft om ze eenmalig te gebruiken voor promotionele informatie over de activiteiten van DPG Media. Deelnemers en winnaars kan uitdrukkelijk worden gevraagd deel te nemen aan de promotie van het Jez! Fonds.

Deze promotionele communicatie van DPG Media aan de deelnemers en winnaars zal eenmalig plaatsvinden en de toestemmingsrichtlijnen zullen in acht worden genomen zoals toegelicht in punt 4.1.

DPG Media houdt zich strikt aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).

5.2. Inschakeling van derden

Daarnaast doen wij ook een beroep op externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat wij u onze diensten m.b.t. het tombola-platform kunnen verlenen, zoals o.m. IT-diensten, financiële en soortgelijke diensten. Aangezien deze derden in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden vermeld onder punt 3 van deze Verklaring.

5.3. Wettelijke verplichting

Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

6. Waar worden de gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens zullen niet buiten de EU worden getransporteerd en in ieder geval waken wij erover dat te allen tijde de wettelijke minimumeisen en veiligheidsnormen worden gerespecteerd. Indien wij voorzien dat uw gegevens buiten de EU zullen worden opgeslagen en bewerkt, dan zullen wij dit expliciet vermelden en ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als van toepassing binnen de EU.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens enkel zo lang als dat nodig is met het oog op de doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden (zie punt 3 van deze Verklaring).

Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren per gegevenstype alsook per verwerkingsdoeleinde, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk variëren.

Wij kunnen u hierbij meedelen dat wij onder meer volgende criteria in acht nemen bij het bepalen van de bewaringstermijnen:

 • Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren?
 • Hebben wij een bepaalde specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd?
 • Hebben wij een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren?

Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn en wij ook geen wettelijke bewaarplicht meer hebben, zullen wij ze definitief verwijderen of, als dit niet mogelijk is, anoniem maken in onze systemen.

Uw persoonsgegevens zullen wel worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

8. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

9. Wat zijn uw rechten?

Wij wensen u ten volle te ondersteunen in de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals hieronder opgelijst.

Om voormelde rechten uit te oefenen kan u een schriftelijke aanvraag richten aan ons op de wijze vermeld onder punt 10 van deze Verklaring. Bij de uitoefening van uw rechten verzoeken wij u om duidelijk aan te geven op welk recht u zich wenst te beroepen en tegen welke verwerking(en) u zich eventueel verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

We wensen u erop te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden diensten.

9.1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens

U heeft steeds recht op toegang tot en inzage van uw persoonsgegeven die door ons worden verwerkt. Wij zullen u in dit kader een kosteloze kopie van deze persoonsgegevens verstrekken wanneer u hierom verzoekt.

9.2. Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.

9.3. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming zoals uiteengezet onder punt 3. 2 , dan heeft u het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.

9.4. Recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

9.5. Recht van bezwaar tegen direct marketing

Zoals hierboven aangegeven onder punt 3. 2 vragen wij uw toestemming om promotionele boodschappen over onze activiteiten aan u te richten. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, als u dergelijke mededelingen niet (meer) van ons wilt ontvangen. In dit geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Als u uw recht om bezwaar te maken heeft uitgeoefend, kunt u, indien u dat wenst, direct marketingactiviteiten via dezelfde kanalen terug toestaan.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat uw uitoefening van het recht van bezwaar niet verhindert dat wij u in voorkomend geval contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze Verklaring.

9.6. Recht op wissen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Op basis hiervan kan u, wanneer u niet langer een relatie met ons wenst, ons vragen om te stoppen met het gebruiken van uw persoonsgegevens. Wij kunnen echter wel persoonsgegevens bijhouden die vereist zijn voor bewijsdoeleinden.

Onder dit verwijderingsrecht heeft u ook het recht om ons te allen tijde te vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming of ons gerechtvaardigde belang. Vanwege gerechtvaardigde belangen kunnen wij uw persoonsgegevens alsnog blijven verwerken na een afweging van uw belangen met die van ons, tenzij u besluit om de relatie met ons te beëindigen.

9.7. Recht op overdracht van persoonsgegevens

Voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kan u ons vragen om uw persoonsgegevens – in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm – naar u door te sturen zodat u deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ons.

9.8. Recht op beperking van bepaalde verwerkingen

U kan ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in elk van de volgende gevallen:

 • indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, kan u om een beperking van de verwerking verzoeken gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u ons in plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
 • indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden vermeld onder punt 3 , maar u deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, en dit in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer u het recht op de beperking van de verwerking heeft verkregen, zullen wij, afgezien van het opslaan van de gegevens, geen verrichtingen meer uitvoeren met de desbetreffende persoonsgegevens.

10. Hoe uw rechten uitoefenen en/of vragen of klachten indienen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, of indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens dan kan u contact met ons opnemen per e-mail: privacy@nationale-loterij.be

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming zou zijn met de wetgeving, dan heeft u het recht om hierover klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit. Alle informatie hieromtrent kan gevonden worden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

11. Aanpassingen van deze Verklaring

Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten.

Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in deze Verklaring, wordt de datum van bijwerking van de verklaring aangepast en zullen wij u hiervan eveneens op de hoogte brengen en u een kopie van de bijgewerkte verklaring bezorgen.

Wij moedigen u daarnaast ook aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te vernemen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Opgemaakt op 15 /02/

Tombola ten voordele van KBS onder KB KBS tombola (pub. 15/02/2023, numac 2022043375)